Lala Şahin Paşa

 


Lala Şahin Paşa, Osmanlı Devletinin kuruluşunda, Rumeli’deki fetihlerde büyük hizmeti geçen, kumandan ve devlet adamı. Doğum târihi ve yeri belli değildir.

Babasının adı Abdülmuîn’dir. Osmanlı Padişahları; Orhan Gazi ve I. Murad zamanlarında kahramanlıkları görülen Lala Şâhin Paşa, Sultan I. Murat'ın yetişmesiyle meşgul olup, şehzadeliğinde ona lalalık yaptı ve bu sebeple lala lakabını aldı.

I. Murat'ın İzmit ve Bursa sancak beyliklerinde maiyetinde bulunan Lala Şâhin, Rumeli’de fetihlerin başlaması üzerine Süleyman Paşa'nın emrinde vazife aldı. Çorlu ve Lüleburgaz’ın fetihlerinde bulundu. I. Murat'ın, sultan olmasıyla kendisine beylerbeyilik verildi. Bundan sonra, ordu kumandanı olarak vazife yaptı.

1361’de Edirne’nin fethine Rumeli Beylerbeyi olarak katıldı ve Zağra’yı fethetti. 1361’de kurulan yeniçeri ocağı fikrinin öncülüğünde bulundu. 1364’te müttefik Balkan Haçlı ordusuna karşı Sırpsındığı Savaşı'na katıldı.

1366’da Kuzeybatı Balkanlara karşı başlatılan harekâta kumandanlık edip, Bulgaristan’daki Samaku ve İhtiman’a akın yaptı. Kırk kilise (bugünkü Kırklareli), Vize, Samaku, İhtiman fethedildi. Lala Şâhin Paşa, 1368’de Çandarlı Halil Paşanın vezîr-i âzam olmasıyla, vezirliğe getirildi. Sırp-Bulgar ordularının saldırısı üzerine 1371’de Samaku Meydan Muhârebesine yine aynı târihte Haçlı ordularına karşı Çirmen’de kazanılan savaşta bulundu.

1372’de Rumeli’ndeki Firecik ve havâlisinin fethine memur edilince, Bizans’ın içine girecek kadar harekâtlar yaptı. 1373’te ilk Makedonya fütuhâtına katıldı. Bu seferde, İskeçe, Drama, Korala, Zihne, Serez, Avrethisarı, Vardar Yenicesi ve Kararfirye kasabaları ve şehirleri fethedildi.

Osmanlı Devletinin ilk Balkan fütuhatına katılıp, buralarda İslamiyet'in yayılmasında hizmeti geçen Lala Şâhin Paşa; Sultan I. Murat'ın bütün bölgeyi fethetmek niyetiyle kurduğu muntazam planların tatbikçisidir. Osmanlı Sultanının bu gayesini gerçekleştirmek için çıktığı seferde, 1375’te Niş’in fethinden sonra, vefât ettiği sanılmaktadır. Lala Şahin Paşa, 1348’de Bursa’da medrese, Kirmasti’de câmi ve zaviye yaptırıp, vakfetmiştir. Hatırasına Edirne’de bir ilçe ile Bursa’da bir mahalleye adı verilmiştir.
Lala Şahin Paşa 4.5 5 Kybalion Lala Şahin Paşa Hayatı, Lala Şahin Paşa hakkında bilgi Lala Şahin Paşa , Osmanlı Devletinin kuruluşunda, Rumeli’deki fetihlerde büyük hizmeti geçen, kumandan ve devlet adamı. Doğum târihi ve yeri...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved