Koca Mustafa Paşa

 


Koca Mustafa Paşa, Fatih Sultan Mehmet zamanında saraya alınarak, Enderun’da eğitim ve öğretim gördü. 1481’de Hazinedârbaşı, 1482’de Kapıcılar Kethüdası olup, 1489-1492 tarihleri arasında Kapıcıbaşılık yaptı.

1490’da Roma’ya gönderilip, Padişah II. Bayezid tarafından kardeşi Cem Sultan’a gönderilen name ve hediyeleri götürdü. 1495’te Avlonya, 1497’de Gelibolu Sancakbeyi oldu. 1498’de Rumeli Beylerbeyliğine tâyin olundu.

Koca Mustafa Paşa, Rumeli Beylerbeyi olarak, II. Bayezid'in döneminde, Osmanlı-Venedik Savaşında, 1499 İnebahtı Seferinde, burasının karadan kuşatılmasına memur edildi. Ağustos 1499’da İnebahtı Kalesinin anahtarlarını teslim aldı.

1501’de vezir oldu. İkinci vezirken, 1511’de Vezîr-i âzam tâyin edildi. II. Bayezid'ten sonra Yavuz Sultan Selim'de onu Vezîr-i âzamlıkta bıraktı. Fakat Yavuz Sultan Selim'in saltanatının ilk yıllarında olan Şehzâdeler Meselesi hâdiselerine adı karışınca, 1512 yılında Bursa’da öldürüldü. Koca Mustafa Paşanın kabri Pınarbaşı’nda Bursa Mevlevîhanesi karşısındadır. İstanbul’da Koca Mustafa Paşa semtinde kendi adıyla anılan câmi, imâret, medrese, mektep ve tekkeden meydana gelen bir külliye, Eyüp’te câmi, Rumeli’nde Yenice-i Karasu’da imâret, Nevrekop’da câmi ve mektep yaptırmıştır.
Koca Mustafa Paşa 4.5 5 Kybalion Koca Mustafa Paşa Hayatı, Koca Mustafa Paşa hakkında bilgi Koca Mustafa Paşa , Fatih Sultan Mehmet zamanında saraya alınarak, Enderun ’da eğitim ve öğretim gördü. 1481’de Hazinedârbaşı, 1482’de Kapı...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved