Eyüp Sabri Paşa

 


Eyüp Sabri PaşaII. Abdülhamid Han devri amirâllerinden. İsmi Eyyûb Sabri olup, Yenişehir civarında ki Urmiye’de doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir.

Eyüp Sabri Paşa, Sultan II. Abdülhamid Han zamanında yetişen, çalışkan, âlim bir deniz paşasıydı. Bir kısmı henüz basılmayan çok kıymetli eserler yazdı.

Basılanlar şunlardır:

Mir’ât-ı Mekke, Mir’ât-ı Medîne, Terceme-i Şemâil-i Şerîf, Ahvâl-i Cezîret-ül-Arab, Şerh-i Kasîde-i Bânet Süâd, Târih-i Vehhâbiyân, Mahmûd-üs-Siyer, Necât-ül-Mü’minîn, Tekmilet-ül-Menâsik, Riyâd-ül-Mûkınîn, Mir’ât-ü Cezîret-il-Arab.

İlk iki eser ile sonuncusu, Mir’ât-ül Haremeyn ismiyle yazılmış olup, mukaddes Hicaz bölgesi hakkında dînî ve tarihi bilgileri ihtiva etmektedir. Herkes ve bilhassa hacılar için lüzumlu bir kitaptır. Eyüp Sabri Paşanın kitaplarında Vehhâbîler hakkında geniş bilgi vardır.

Ahvâl-i Cezîret-ül Arab, Arabistan Yarımadası hakkında yazılan coğrafya kitaplarının en kıymetli ve en geniş olanıdır. Büyük İslâm âlimi İmâm-ı Gazâlî’nin kelâm ilmindeki Bidâyet-ün-Nihâye isimli kitâbını Eshâb-ül-İnâye ismiyle tercüme edip bastırmıştır.

Eyüp Sabri Paşa, 1890 yılında İstanbul’da vefât etti. Bayramiye yolu büyüklerinden, ilim irfân sâhibi olan hocası İdrîs-i Muhtefî’nin Kasımpaşa’da Kulaksız Câmii karşısında bulunan yokuşun alt başındaki kabrinin ayak ucuna defnedildi.

Bu eserin başındaki beyit şöyledir:

Tâbi-i şer-i şerîf olmayanın dünyâda,
Hâli pek müşkil olur Mahkeme-i ukbâda.
Eyüp Sabri Paşa 4.5 5 Kybalion Eyüp Sabri Paşa Hayatı, Eyüp Sabri Paşa Biyografi, Eyüp Sabri Paşa Hakkında bilgi Eyüp Sabri Paşa ,  II. Abdülhamid Han devri amirâllerinden. İsmi Eyyûb Sabri olup, Yenişehir civarında ki Urmiye’de doğdu. Doğum târihi bil...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved