Derviş Paşa

 


Derviş Paşa (1560-1603), Bosna bölgesine bağlı Mostar şehrinde 1560’da doğdu. II. Selim devrinde daha çocuk yaşta iken Enderun Mektebi'ne alınarak, İbrahim Paşa sarayında yıllarca tahsil ve terbiye gördü.

Sultan III. Murat zamanında saray-ı âmireye geçti ve doğancılık hizmetinde bulundu. Gayretli çalışmaları neticesinde Sultan'ın yakın dostları arasına girdi.

Yine sultânın emri ile İran şâiri Bennânî’nin Sehânâme adlı eserini manzûm olarak Türkçe'ye tercüme ederek Murâdnâme adıyla pâdişâha takdim etti. Padişahın iltifatına kavuşarak Doğancılar Kethüdâsı tayin olundu.

Sultan III. Murad'ın vefatına kadar sarayda kalan ve aynı zamanda onun Kapı Kethüdâlığını yapan Derviş Paşa, Sultan III. Mehmed’in cülusuyla birlikte (1595) saray dışındaki hizmetlere gönderildi. Rumeli seferlerine katıldıktan sonra gösterdiği başarılar sebebiyle Bosna Beylerbeyliğine getirildi. Bu hizmetteyken İstolni Belgrat’ın muhâfazasıyla görevlendirildi. Aynı yılın sonunda bu görevden ayrılan Derviş Paşa, Osmanlı-Avusturya savaşlarının en buhranlı döneminde düşman eline geçen Peşte’ye geldi. Serdar Lala Mehmed Paşa'nın başında bulunduğu orduda büyük başarılar gösterdi. Düşman ordusuna fevkalâde kayıplar verdirildiyse de, üstün kuvvetler karşısında ordumuz da büyük zayiat verdi. 15 bin kişiden ancak bir kaç yüz Osmanlı cengâveri sağ kalabildi. Derviş Paşa da bu muharebede şehid oldu (1603). Vefatında, tahminen 43 yaşlarında bulunuyordu.

Derviş Paşa aynı zamanda, çağının tanınmış şâirlerinden biridir. Eserlerinin başında sade ve akıcı bir üsluba sahip olan Muradnâme’si gelmektedir. Bu eserde mesnevî tarzını kullanmış olup, hadiseleri anlatışı fevkalade güzeldir.
Derviş Paşa 4.5 5 Kybalion Derviş Paşa Hayatı, Derviş Paşa Biyografi, Derviş Paşa hakkında bilgi Derviş Paşa (1560-1603) , Bosna bölgesine bağlı Mostar şehrinde 1560’da doğdu. II. Selim devrinde daha çocuk yaşta iken Enderun Mektebi ...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved