Damat Ferit Paşa

 


Damat Ferit Paşa
Damat Ferit Paşa, 1853 yılında İstanbul’da doğdu. Şûrâ-yı Devlet üyelerinden Seyyid İzzet Efendinin oğludur. Tahsilini tamamladıktan sonra Hâricî Teşkilâtta görev aldı.

Paris, Berlin, Petersburg ve Londra elçilikleri kâtipliklerinde bulundu. Daha sonra padişah Abdülmecit'in kızlarından Mediha Sultan ile evlendi. 1884 yılında Şûrâ-yı Devlet üyeliğine tâyin edildi. İki sene sonra da vezir rütbesi verilen Damat Ferit Paşa, Londra Büyük Elçiliğine tâyinini istediyse de, II. Abdülhamit tarafından bu isteği reddedildi.

Bunun üzerine memuriyetten ayrılıp, II. Meşrutiyetin ilanından sonra Âyân Meclisi üyesi oldu. Devamlı yükselmek arzusunda olduğundan İttihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenlerine yaklaştı. Ancak anlaşamamaları sonucu onların aleyhinde çalışmaya başladı.

İmparatorluğun son zamanlarında 5 defa sadârete getirilmiştir. Sadâreti zamânında yaptığı tutarsız icrâatı sebebiyle memleketin içte ve dışta zor durumlara düşmesinde büyük tesiri olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, Osmanlıların Son Padişahı VI. Mehmet Vahdettin de kendisini sevmeyip daha şehzâdeliği zamânında, Ferit Paşaya karşı sâhib olduğu düşüncelerini açıklamıştı. Zekî, vatanını seven ve son derece nâmuslu olan VI. Mehmet Vahdettin'in Ferit Paşayı defâlarca sadârete getirmesini târihçiler, zamanın kritik oluşundan ve mecburiyetten ileri geldiğini söylerler.

Nitekim İşgâl altındaki bir memlekette baskıların çok olması, Tevfik, Ali Rıza, Sâlih Paşa kabinelerinin kısa zamanda görevden ayrılmaları, işgal idâresinin devamlı tazyiki, onu 13 ay müddet içinde beş defâ sadrâzamlığa getiren önemli sebeplerdir. Ferit Paşa, Tevfik Paşanın kurduğu üçüncü kabînenin 3 Mart 1919’da düşmesi üzerine, 4 Mart 1919’da ilk defa sadârete getirildi.

15 Mayıs 1919 Yunanlıların İzmir’i işgâline kadar 2.5 ay ilk sadareti sürdü. Ferit Paşanın 19 Mayıs’ta kurduğu hükümet, 20 Temmuz 1919’a kadar devam edebildi. Ancak bir gün sonra tekrar kabîneyi kurmakla görevlendirildi. Bu üçüncü sadâreti ise 30 Eylül 1919’da sona erdi.

Ali Rıza Paşa kabînesinin 3 Mart 1920’de düşmesi, arkasından kurulan Salih Paşa hükümeti'nin 25 günlük iktidârdan sonra çekilmesi, Tevfik Paşanın tekrar hükümet kurmayı kabul etmemesi, Ferit Paşa!nın 5 Nisan 1920’de tekrar sadrâzamlığa gelmesine sebep oldu. 30 Temmuz 1920’de kabînesini yenilemek için istifâ etti. Bir gün sonra da son kabînesini kurdu. Bu beşinci ve son kabînesi, 17 Ekim 1920’ye kadar devâm etti.

Damat Ferit Paşa'nın 13 aylık iktidârı sırasında önemli olaylar; Meclis-i Mebusan’ın kapatılması, Sevr Barış Antlaşması'nı imzalaması ve Kuva-yi Milliyeye karşı davranışlarıdır. Anadolu’da hiç sevilmeyen Damat Ferit Paşa, Kurtuluş Savaşı'nın zafere ulaşması üzerine, Avrupa’ya kaçtı. 6 Ekim 1923’te Fransa’nın Nice şehrinde öldü.
Damat Ferit Paşa 4.5 5 Kybalion Damat Ferit Paşa Hayatı, Damat Ferit Paşa hakkında bilgi Damat Ferit Paşa , 1853 yılında İstanbul’da doğdu. Şûrâ-yı Devlet üyelerinden Seyyid İzzet Efendinin oğludur. Tahsilini tamamladıktan sonr...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved