Cağalzade Sinan Paşa

 


Cağalzade (Cağaloğlu) Sinan Paşa, Merinalı kaptanlardan meşhur Viskond Cağala’nın oğludur. 1561 yılında 12 yaşındayken babası Kaptan Cağala ile Merina’dan İspanya’ya giderken, Türk leventleri tarafından yakalanarak, Kanuni Sultan Süleyman’a takdim edildi.

Yûsuf Sinan adı verilerek saraya alındı ve Türk-İslâm terbiyesiyle yetiştirildi. Sarayda silahtar ve kapıcıbaşı olarak görev yaptıktan sonra 1573’te Yeniçeri Ağalığına getirildi. Önce, Van ve ardından 1583’te vezirlikle Revan Beylerbeyi oldu.

1585 yılında Özdemiroğlu Osman Paşanın ölümü üzerine, İran Serdarlığına getirildi. Bu sırada Tebriz ve Tiflis’i kuşatmadan kurtardı. 1586’da Bağdat Beylerbeyi olan Sinan Paşa, Temmuz 1591’de Uluç Hasan Paşa'nın vefâtı üzerine Kaptan-ı Derya oldu. 1595’e kadar bu hizmette kaldıktan sonra kubbe vezirliğine getirildi.

Sultan III. Mehmet'in Eğri Seferine, üçüncü vezir olarak katıldı. Haçova Meydan Muhârebesinde ordunun sağ kol kumandanı olup yaptığı taarruzlarla yarım saatte düşmanın yirmi bin kişilik kuvvetini imhâ etti. Böylece kaybedilmiş gibi görünen muhârebenin kazanılmasında büyük rol oynadı. Bu başarısından dolayı Hoca Sâdeddîn Efendiyle Kapıağası Gazanfer Ağanın tavsiyeleriyle İbrahim Paşa'nın yerine vezir-i âzam oldu. Savaştan sonra, askeri yoklatarak muhârebe meydanından kaçmış olan timar ve zeamet sâhipleriyle kapıkulu ocaklarından otuz bin kişinin dirliklerini kesmesi ve Kırım’da Gâzi Giray’ı azletmesi huzursuzluklara yol açtı. Bu sebeple sadârete gelişinden kırk beş gün sonra azledildi.

Azledilmesinden sonra bir müddet Akşehir’de oturan Sinan Paşa; 1598’de Şam Beylerbeyliğine, 1599’da ikinci defa Kaptan-ı Deryalığa tayin edildi. 1604 İran Serdarlığı muvaffakiyetsizlikle neticelendi. Bu sebeple kaptan paşalıktan azledilerek yerine Derviş Paşa getirildi. 1606’da, Diyarbakır’da kederinden vefat etti.

Cağalazâde Sinan Paşa, son İran Seferindeki mağlubiyeti hariç kendisine verilen işlerde hep muvaffak oldu. Toplam on sene süren kaptan paşalığında tecrübeli denizcilerle görüşerek iş görmüş ve muvaffak olmuştur. Gayretli ve cesur bir devlet adamıydı. İstanbul’da iki ve Beşiktaş’ta bir mescitle bir medrese ve mektebi vardı. İstanbul’da ki Cağaloğlu semtinin adı bu zâttan gelmektedir.
Cağalzade Sinan Paşa 4.5 5 Kybalion Cağalzade Sinan Paşa Hayatı, Cağalzade Sinan Paşa Hakkında bilgi Cağalzade (Cağaloğlu) Sinan Paşa , Merinalı kaptanlardan meşhur Viskond Cağala’nın oğludur. 1561 yılında 12 yaşındayken babası Kaptan Cağal...

Hiç yorum yok:

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved