Osmanlı Ordusu etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Osmanlı Ordusu etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Osmanlı Ordusunda Savaş Teknikleri

Osmanlı Ordusu, yüz yıllar boyunca vatana olan bağlılğı savaş taktikleri ile ve en önemlisi iman gücü ile dünyanın büyük bir kısmına hükmetm...

Osmanlıda Eyalet Askerleri

Osmanlıda Eyalet Askerleri Yerli Kulu Askerleri Yerli kulu piyadesi eyalet paşaları ile sancak beylerinin komuta ve idaresinde bulunan kom...

Osmanlıda Başıbozuklar

Osmanlıda Başıbozuklar, mali güçlükler nedeniyle özellikle Balkanlar'daki vilayet garnizon ve jandarmasına gerekli takviyenin düzenli ol...

Nizam-ı Cedid Ordusu

Nizam-ı Cedid Ordusu (Yeni Düzen Ordusu), Osmanlı Devleti'nde 18. asır sonunda, askerî ve idarî sahalardaki düzensizliklere çare bulmak ...

Osmanlı Ordusunda Sağ Garipler

Sağ Garipler (Gureba-i Yemin), 15. yüzyıl sonlarında kurulmuş olan ve Osmanlı ordu teşkilatında, Kapıkulu Süvarileri'ni oluşturan altı b...

Duraklama Döneminde Osmanlı Ordusu

Duraklama Döneminde Osmanlı Ordusu, (1566-1699); Kanunî Sultan Süleyman'ın ölümü ile, devletin henüz karalarda üstünlüğü, iç denizlerde ...

Kapıkulu Süvarileri - Osmanlida Kapıkulu Süvarileri

Kapıkulu Süvarileri; yeniçeriler ve bostancılar arasında hizmet görmüş olanlarla Enderûn ve Enderûn’a eleman yetiştiren Edirne, Galatasaray...

Osmanlı Deliler Birliği

Osmanlı Deliler Birliği, Osmanlı kara ordusunda görevli bir askeri birliğin ismidir. "Deli" adı verilen süvarilerden oluşan bu bir...

Azap Askerleri-Osmanlıda Azap Teşkilatı

Azaplar,  Anadolu beyliklerinde, donanma hizmetinde kullanılan asker. Osmanlı teşkilatında hafif yaya askeri. Azab, Arapça'da evli olmay...

Topçu Ocağı - Osmanlida Topçu Ocağı

Topçu Ocağı, Osmanlılarda kapıkulu ocaklarının yaya kısmından olup, top dökmek ve top kullanmakla vazifeli askerlerin mensup olduğu ocağa ve...

Garp Ocakları - Osmanlıda Garp Ocakları

Garp (Garb) Ocakları, Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika’daki üç eyaleti; Tunus, Cezayir ve Trablusgarb’a verilen ortak ad. Bunların muhta...

Bostancı Ocağı - Osmanlıda Bostancı Ocağı

Bostancı Ocağı, Osmanlı sarayları ile saray çevresinin ve iskelelerin asayişinden sorumlu hizmetlilerin bağlı bulunduğu ocak.  Bostancılar o...

Redîf-i Asâkir-i Mansûre (Redif Teşkilatı)

Redîf-i Asâkir-i Mansûre (Redif Teşkilatı),  Osmanlı Devletinde ihtiyat askerine verilen isimdir Sultan II. Mahmud Han, 1826 târihinde Yeniç...

Kaptan-ı Derya - Osmanlıda Kaptan-ı Derya

Kaptan-ı Derya,  Osmanlı İmparatorluğu'nda donanma komutanlarına verilen isimdir.  16. yüzyılın ortalarına kadar beylerbeyi rütbesi, o t...

Cebeci Ocağı - Osmanlıda Cebeci Ocağı

Cebeci Ocağı, Fatih Sultan Mehmed zamanında kuruldu. İlk zamanlarda bu ocağın mensupları, yeniçeriler gibi, acemi oğlanları arasından seçilm...

Çarşamba Dîvânı - Osmanlıda Çarşamba Dîvânı

Çarşamba Dîvânı, Osmanlı Devleti'nde her çarşamba günü İstanbul’un meselelerini görüşmek üzere sadrazamın başkanlığında toplanan dîvândı...

Lağımcı Ocağı - Osmanlıda Lağımcı Ocağı

Lağımcı Ocağı, Timarlı ve ulûfeli olan lağımcılar, yer altından yollar açarak fitil ve barutla kale bedenlerini yıkmak ve siper kazmak gibi ...

Osmanlıda Tımarlı Sipahiler

Timarlı Sipahiler,  Osmanlı ordusunun esâsı ve en büyük kısmını timarlı sipâhi denilen atlı ordusu teşkil etmekteydi. Timarlı sipâhiler kapı...

Hamidiye Alayları

Hamidiye Alayları, Sultan II. Abdülhamid tarafından Doğu Anadolu ile Filistin ve diğer bölgelerin sosyal, siyasî ve iktisadî hayatını düzenl...

Asakir-i Mansure-i Muhammediyye Ordusu

Asakir-i Mansure-i Muhammediyye (Muhammed'in zafer kazanmış orduları), yeniçeri ocağının Vaka-i Hayriye ile kaldırılmasından sonra Sulta...

Copyright © Tarihtekiler. All Rights Reserved